PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


ZA DRAHA!

20.12.2012 11:10

Koncem listopadu se aktivity Okrašlovacího spolku přesunuly z Farské zahrady na opomíjené, avšak podle mého názoru jedno z nejhezčích míst okolí Nadějkova, na nadějkovská Draha.

Nadace Partnerství podpořila projekt „Za Draha !“ z programu Nestlé pro vodu  v krajině, který je zaměřen na zlepšování retenčních schopností krajiny, protipovodňové ochrany a uplatňování účelného a přírodě blízkého hospodaření s vodou.

Projekt jsme zahájili už v létě vítáním ptačího zpěvu na Drahách v polovině června, kde jsme se spolu s ornitology  ing. Jahelkou a ing. Vališem přesvědčili, jak významnou lokalitou jsou Draha pro ptactvo. V létě jsem s ing.Burešovou z Agentury ochrany přírody vytipovali vlhké lokality pro vybudování tůní. S ing. Adamem Barošem jsme pak vyhodnocovali celou lokalitu z hlediska biodiverzity a plánovali, jak zachovat nebo ještě zvýšit biologickou hodnotu tohoto místa. Vznikl tak jakýsi návod  popisující lokalitu z historického pohledu, její přírodní poměry a současný stav, s návrhy péče o území. Tento dokument bude k nahlédnutí v elektronické podobě na našich webových stránkách www.okraslovaci-spolek.cz.

Na sklonku listopadu nám přálo počasí, a tak jsme se pustili do hloubení dvou tůní nad cestou na pozemku pana Bendy, kterému patří  velký dík za souhlas i za přípravu celého pozemku. Tůně jsme hloubili pásovým minibarem pro přesnou modelaci břehových linií, mělčin a dna. Hned v prvních dnech se tůně začaly plnit vodou a tak není pochyb, že jsou na správném místě.

Třetí tůň by měla vzniknout ze stávající tůně mezi cestou a pastvinou, která vznikla  spontánně při obnově této cesty, avšak tato tůň nemá potřebné parametry. Proto se na jaře tůň rozšíří a  vzniknou tak především mělčiny, které podpoří druhovou rozmanitost jejích obyvatel. Tuto akci plánujeme na jaro a těšíme se, že nám děti a třeba i jejich zvídaví rodiče přijdou pomoct nebo třeba poradit.

V zimě proběhne vyřezávání náletových dřevin, především jasanů, tak, aby se nenarušily křovinaté pásy s trnitými dřevinami  důležité jako hnízdní stanoviště pro ptáky a úkryt pro řadu živočichů. Měly by vzniknout malé plochy, které bude možné v budoucnu udržovat extenzivní pastvou, popřípadě kosením. Území s mokřady a tůněmi patří z hlediska přírodní rozmanitosti k těm nejbohatším a těmito zásahy citlivými k přírodě dosáhneme toho, že pozvedneme jak přírodní, tak estetickou hodnotu tohoto krásného místa v bezprostřední blízkosti Nadějkova. O tom, že je to krásné místo, mě už několikrát přesvědčili pamětníci, kteří na Draha vzpomínají.

 

Pokud máte nějaké nápady, podněty, nebo připomínky k tomuto projektu, budeme rádi, když se s námi spojíte. O přiložení ruky k dílu nemluvě.

Děkujeme všem, kteří nám pomáháte!

 

Olga Dušková

 

Projekt "Za Draha" podpořila Nadace Partnerství v programu "Nestlé pro vodu v krajině".

 

       

—————

Zpět