PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


Stanovy

zde si můžete stáhnout  

 Potvrzené stanovy Okrašlovacího spolku pro Nadějkov a okolí.pdf (779,1 kB)

 

nebo si je můžete rovnou přečíst:

Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí

 

 PREAMBULE

My, obyvatelé Nadějkova, přilehlých osad a samot sdružujeme se dobrovolně, svobodně a z vlastní vůle, a to za účelem podpory rozvoje a zvelebování našeho regionu. Budeme usilovat o zlepšování estetického vzhledu obce, osad i samot, jakož i krajiny okolní, o povznesení kulturní a o ochranu přírody a krajiny, aby prostředí pro obyvatele zdejší a návštěvníky z krajin blízkých i dalekých příjemné bylo.

 

Naši činnost budeme prováděti s odpovědností, s ohledem na všeobecně platné zásady mravní jakož i morální, se zřetelem na aspekty chování estetické, environmentální, ekologické, etické a sociální. Trvale udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí  ve všech jeho podobách jsou základními předpoklady všech činností spolku.

 

Stanovy spolku vycházejí ze stanov Okrašlovacích spolků zakládaných na přelomu 19. a 20. století.

 

 Čl. 1.

Název a sídlo spolku.

Spolek nazývá se Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí a má své sídlo v Hubově 5, 398 52 Nadějkov.

  

Čl. 2.

Účel a poslání spolku.

Účelem spolku jest okrašlování, environmentální výchova, estetické zvelebování a povznášení Nadějkova i jeho okolí a usnadňování a zpříjemňování pobytu v něm. Posláním spolku jest rovněž ochrana přírody a krajiny.

 

Čl. 3.

Cíle spolku.

Hlavním cílem spolku jest zvelebovati Nadějkovsko z hlediska estetického i kulturního a směřovati tak k trvale udržitelnému rozvoji regionu a společnosti i k ochraně životního prostředí na všech jeho úrovních. Cílem je přispět k zajištění estetických, duchovních i materiálních potřeb obyvatel zdejších i návštěvníků regionu.

 

K dosažení hlavního cíle postupovati budeme prostřednictvím cílů specifických:

 • Spolek usilovati bude o obnovu, a sám i obnovovati bude, staré cesty a úvozy, aby zlepšila se prostupnost krajiny pro obyvatele zdejší i turisty.

 • Dále budou členové sdružení a další dobrovolníci a nadšenci vysazovati aleje podél cest i silnic.

 • Rovněž obnova a údržba drobných sakrálních památek cílem jest.

 • Spolek spolupracovati bude s vedením obce a usilovati bude o zlepšení vzhledu a celkové zvelebení stávajících obecních prostranství a ploch.

 • Spolek pomáhati bude místním obyvatelům a komunitám s obnovou zdevastovaných či zaniklých návsí, zejména u osad malých, kde vzhled jest tristní.

 • Pro podporu kulturního povznesení obyvatel zdejších, zejména pak mládeže, bude spolek organizovati akce jednorázové i tradiční, a to jak kulturní, tak i se zřetelem na poznávání a ochranu zdejší přírody a krajiny.

 • Spolek spolupracovati bude s místní školou a usilovati bude o praktickou výchovu environmentální založenou na prožitku, směřující k postojům respektujícím zákonitosti  přírody a k vytvoření silného kladného vztahu žáků jejích ke zdejší malebné přírodě a krajině.

 • Spolek spolupracovati bude s místními zemědělci, aby krajinné úpravy, které činí, ku prospěchu všech byly, a přírodu ani krajinný ráz nepoškozovaly.

 • Neposledním cílem spolku obnova tradic a vytváření nových jest.

 • Spolek bude se podíleti na mapování zdejší přírody z hlediska výskytu druhů rostlinných i živočišných a bude vytvářeti stezky naučné.

 • Spolek bude usilovati o udržení obecních drah v majetku obce a přispívati k jejich údržbě tradičními způsoby.

 • Spolek bude napomáhati při likvidaci černých skládek, bude činiti kroky pro zabránění jejich vzniku a bude podporovat třídění odpadu i jeho řádnou likvidaci, jakož i informace potřebné pro obyvatele šířiti bude.

 

Čl.4.

Členství a příspěvky členské.

 • Členem spolku mohou býti osoby fyzické starší 18 let i osoby právnické, které souhlasí se stanovami spolkovými i cíli jeho.

 • Člen přijat bude na základě podání přihlášky písemné či elektronické na formuláři spolku a po následném uhrazení příspěvku členského ve stanovené minimální výši. Členství vzniká dnem úhrady příspěvku členského na účet sdružení či platbou hotovostní pokladníku sdružení.

 • Dokladem členství jest potvrzení o uhrazení příspěvku členského.

 • Členové spolku jsou bez rozdílu pohlaví:

1.     čestní, kteří si o spolek zvláštních zásluh získali,

2.     přispívající s ročním příspěvkem nejméně 100,- Kč.

 

Kromě toho stává se příznivcem spolku každý, kdo způsobem jakýmkoliv přispěl k dosažení účelu spolku.

 

 • Výše, jakož i způsob placení pravidelných ročních příspěvků členských, může valnou hromadou býti změněna.

 • Členy přijímá výbor spolku.

 • Všichni členové mají právo ve valné hromadě návrhy činiti, rokovati, hlasovati, voliti a voleni býti.

 • Členství pomíjí:

  • dobrovolným vystoupením, které oznámí člen písemně statutárnímu orgánu či zástupci výboru spolku

  • nezaplacením příspěvku ročního

  • vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady

  • u osoby právnické jejím zánikem

  • úmrtím člena

  • zánikem sdružení.

 • Členský příspěvek nevratný jest.

 • Spolek se zavazuje využíti vybraných příspěvků členských i ostatních výhradně v souladu s těmito stanovami a s účelem spolku.

 

Prostředky k dosažení účelů spolkových jsou příspěvky členů a všechny zákonem přípustné prostředky, jimiž účelu spolku napomáháno býti může.

  

Čl. 5.

Práva a povinnosti členů.

 • Člen spolku má právo:

  • účastniti se jednání valné hromady,

  • voliti orgány spolku,

  • býti volen do orgánů spolku,

  • obraceti se na orgány spolku s podněty i stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

  • býti pravidelně informován o činnosti spolku.

 

 • Člen má povinnost zejména:

  • dodržovati stanovy spolku,

  • podíleti se na naplňování jeho cílů ,

  • svědomitě vykonávati funkce v orgánech spolku,

  • platiti příspěvky členské ve výši minimální stanovené výborem,

  • dbáti na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

 

Čl. 6.

Orgány sdružení.

Orgány sdružení jsou:

·        valná hromada,

·        výbor spolku,

·        revisní komise,

 Spolek spravuje valná hromada a výbor.

  

Čl. 7.

Valná hromada.

 • Valná hromada jest nejvyšším orgánem sdružení.

 • Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

 • Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení.

 • Valná hromada každoročně v některém z jarních měsíců s oznámením předmětů rokování výborem svolaná:

  • volí na dobu 3 let 5 členů výboru, 3 náhradníky a 2 členy revisní komise, poměrnou většinou přítomných hlasů;

  • zkoumá a schvaluje činnost výboru i účty za minulý rok správní, schvaluje uzávěrku účetní a zprávu výroční, jakož i rozpočet na rok nový;

  • ustanovuje roční příspěvky členské, jakož i způsob jejich splácení;

  • volí čestné členy k návrhu výboru a rozhoduje o zrušení členství;

  • usnáší se o návrzích výboru a členů spolku;

  • rozhoduje o změně stanov, o počtu členů rady sdružení i o zrušení spolku.

 

·        K zahájení valné hromady jest potřebí, aby byla přítomna alespoň pětina všech členů, pak usnášeníschopná jest. Nesejde-li se dostatečný počet členů, odbývá se náhradní  valná hromada o půl hodiny později, a usnáší se bez ohledu na počet přítomných členů.

·        Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku.

 • Usnesení ve valné hromadě dějí se prostou většinou hlasů přítomných členů.

 • Usnesení o změně stanov vyžaduje dvoutřetinové většiny přítomných členů.

 • Mimořádná valná hromada se svolá, uzná-li výbor za potřebné nebo žádá-li za to alespoň pětina členů spolku aneb 3 členové výboru, při čemž nutno uvésti předmět rokování.

        

 

Čl. 8.

Výbor.

 

 • Výbor spolku jest výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost zodpovídá se valné hromadě. Řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

 • Členství ve výboru vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů spolku.

 • Členové výboru jsou voleni na 3 roky s možností opakovaného znovuzvolení.

 • Výbor má nejméně 5 členů.

 • Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka a rozdílí vůbec jednotlivé práce mezi své členy, po případě též mezi jednotlivé členy spolku.

 • Usnáší se platně, jsou-li přítomni alespoň 3 členové výboru, tedy nadpoloviční většina. Usnesení dějí se prostou většinou hlasů přítomných; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedův.

 • Výbor schází se, byv svolán předsedou nejméně jedenkrát za rok, v případě potřeby, neb žádají-li o to alespoň 3 členové výboru.

 • Výbor opatřuje prostředky k dosažení účelu spolku a rozhoduje o všem, co není výslovně vyhrazeno valné hromadě.

 • Výbor doplňuje se do příští valné hromady za vystouplé členy kooptací, a to z řad zvolených náhradníků.

 • Předseda a místopředseda jsou statutárními zástupci spolku.

 • Předseda zastupuje spolek navenek, předsedá ve schůzích a podpisuje vždy spolu s místopředsedou smlouvy a spisy pro spolek právně závazné.

 • V případě zaneprázdnění předsedy zastupuje jej ve všem místopředseda.

 • Pokladník přijímá finance samostatně, bez souhlasu předsedy a místopředsedy, vydává však pouze do výše 2.000,-Kč, spravuje pokladnu a je zodpovědný za evidenci účetní.

  

Čl. 9.

Revisní komise.

 • Revizní komise kontroluje hospodaření spolku.

 • Provádí nejméně jedenkrát ročně revisi hospodaření sdružení a předkládá valné hromadě revisní správu.

 • Revisní komise je nejméně dvoučlenná.

 • Členové revisní komise jsou voleni valnou hromadou z řad členů sdružení na návrh členů sdružení.

 • Funkční období členů revisní komise je dvouleté s možností opakovaného znovuzvolení.

 • Členem revisní komise nesmí být navržen a zvolen člen výboru sdružení.

 • Členové revisní komise nenesou odpovědnost za výsledky hospodaření sdružení.

 

 Čl. 10.

Rozepře.

Rozepře mezi členy urovnává výbor, o rozepřích mezi členy a výborem rozhoduje valná hromada.

 

 Čl. 11.

Jednací řeč.

Jednací řeč jest česká.

 

Čl. 12.

Zásady hospodaření.

 • Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

 • Zdroji majetku jsou zejména:

  • dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

  • výnosy majetku,

  • členské příspěvky,

  • dotace a granty,

  • výnosy z poskytování služeb.

 • Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

 • Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

 

Čl. 13.

Zrušení spolku.

 • Spolek trvá, pokud tři čtvrtiny všech jeho členů neusnesou se ve valné hromadě o jeho zrušení.

 • Zruší-li se spolek, připadne veškeré jeho jmění obci, v níž jest sídlo spolku, s povinností, že musí táž obec majetku toho užíti k účelům naznačeným v čl.2. spolkových stanov, po případě odevzdati je spolku, který by se později, a to nejdéle do 1 roku, utvořil za stejným účelem.

 

Čl.14.

Závěrečná ustanovení.

 • Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat řád organizační a jednací.

 • Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na orgány státní s peticemi.

 

 

V Nadějkově, dne 1.7.2010

 

Olga Dušková  

Mgr. Jana Průšová

Mgr. Eva Špallová