PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


Aktivity

Okrašlovací spolek má různorodé aktivity, z nichž ty nejzásadnější jsou:

  • Obnova starých cest a úvozů pro zlepšení prostupnosti krajiny pro obyvatele zdejší i turisty.
  • Výsadba a obnova alejí podél cest i silnic a zakládání a obnova krajinných prvků žádoucích.
  • Obnova a údržba drobných sakrálních památek.
  • Pomoc místním obyvatelům a komunitám s obnovou zdevastovaných či zaniklých návsí, zejména u osad malých, kde vzhled jest tristní.
  • Organizace akcí jednorázových i tradičních, a to jak kulturních, tak i se zřetelem na poznávání a ochranu zdejší přírody a krajiny, pro podporu kulturního povznesení obyvatel zdejších, zejména pak mládeže.
  • Spolupráce s místní školou v oblasti praktické environmentální výchovy založené na prožitku, směřující k postojům respektujícím zákonitosti  přírody a k vytvoření silného kladného vztahu žáků ke zdejší malebné přírodě a krajině.
  • Obnova tradic a vytváření nových.
  • Mapování zdejší přírody z hlediska výskytu druhů rostlinných i živočišných a vytváření stezek naučných.
  • Spolek podporuje udržení obecních drah v majetku obce a usiluje o jejich údržbu tradičními způsoby.
  • Likvidace černých skládek, aktivní kroky pro zabránění jejich vzniku, podpora třídění odpadu i jeho řádné likvidace.

 

 

 

 

 

Dobrovolnictví

Máte chuť pomáhat? Staňte se jedním z našich dobrovolníků nebo členů. Pokud jste časově zaneprázdněni a přesto chcete pomáhat naší organizaci, můžete nás podpořit finanční hotovostí, jejíž výše je pouze na Vašem uvážení. Ceníme si i vaší morální podpory!